ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CUSTOS IP B.V.

 1. Custos IP B.V., hierna te noemen: “Custos IP” is een besloten vennootschap die diensten levert op het gebied van de Intellectuele Eigendom, in het bijzonder octrooien en ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75739054.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle opdrachten die worden aanvaard door of namens Custos IP. Custos IP is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW (waarin is opgenomen dat een opdracht door een bepaalde persoon moet worden uitgevoerd), 7:407 lid 2 BW (waarin is opgenomen dat sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid als een opdracht aan twee of meer personen wordt verstrekt) en 7:409 BW (waarin is opgenomen dat een opdracht eindigt op het moment dat de persoon waaraan de opdracht is verstrekt komt te overlijden) zijn uitgesloten.
 3. Custos IP zal bij de uitvoering van de opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Custos IP staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en vennoten van Custos IP, de bestuurders van die vennoten en alle personen die voor Custos IP werkzaam zijn of waren, dan wel als vennoot, werknemer, derde-opdrachtnemer dan wel in een andere hoedanigheid.
 5. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Daaraan kunnen derden geen rechten ontlenen.
 6. Indien in verband met de uitvoering van de aan Custos IP verstrekte opdracht derden worden ingeschakeld, zal Custos IP met opdrachtgever overleg voeren over de in te schakelen derden. Iedere aansprakelijkheid voor Custos IP ten gevolge van tekortkomingen van de ingeschakelde derde is uitgesloten. De opdrachtgever machtigt Custos IP om door deze derde bedongen algemene voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, namens opdrachtgever te aanvaarden.
 7. Custos IP is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik of het niet deugdelijk functioneren van (elektronische) apparatuur of software.
 8. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Custos IP, vrijwaart een opdrachtgever Custos IP tegen alle vorderingen die een derde op Custos IP meent te hebben in verband met een aan Custos IP verstrekte opdracht, daaronder ook begrepen schade, kosten en uitgaven die Custos IP lijdt of maakt in relatie tot een dergelijke vordering.
 9. Mocht de uitvoering van een opdracht leiden tot aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Custos IP steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Custos IP wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in de desbetreffende situatie op grond van de polis voor rekening van Custos IP komt.
 10. Mocht de verzekering niet uitkeren, is de totale aansprakelijkheid van Custos IP voor schade, op welke rechtsgrond dan ook, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende jaar in rekening is gebracht, tot een maximum van € 20.000,00 (zegge: twintigduizend euro).
 11. Indien opdrachtgever van oordeel is dat Custos IP tekort is geschoten in de uitvoering van de opdracht,  dient opdrachtgever Custos IP daarvan binnen één maand nadat de opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de vordering tot schadevergoeding en andere rechten in verband met de tekortkoming vervallen. Rechtsvorderingen op Custos IP tot het betalen van schadevergoeding vervallen door verloop van één jaar na de dag waarop opdrachtgever met de schade bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, en de mogelijke aansprakelijkheid van Custos IP voor die schade.
 12. Custos IP is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheid en/of onvolledigheid van door Custos IP geraadpleegde officiële registers, classificaties, indices, computer databases en niet voor schade veroorzaakt doordat opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 13. De hiervoor beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Custos IP komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 14. Een opdrachtgever is aan Custos IP een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, zoals deze van tijd tot tijd door Custos IP wordt vastgesteld. Custos IP heeft daarnaast recht op vergoeding van de haar gemaakte kosten, vanwege of volgend uit de uitvoering van de opdracht zoals declaraties van derden die vanwege de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld. Custos IP is gerechtigd om een voorschot te vragen voor het uitvoeren van de werkzaamheden en daarmee gepaard gaande kosten. Deze worden aan het eind van de opdracht of tussentijds verrekend. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW).
 15. Custos IP declareert maandelijks de door haar verrichte werkzaamheden, tenzij Custos IP anders met een opdrachtgever overeenkomt. De declaraties dienen uiterlijk binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan. Als niet tijdig wordt betaald, dan heeft Custos IP het recht de wettelijke (handels)rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen. Ook is Custos IP dan gerechtigd om haar dienstverlening op te schorten totdat een opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Custos IP is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg daarvan ontstaat.
 16. Indien een opdrachtgever bezwaren heeft tegen een declaratie, dan dient dit bezwaar binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie aan Custos IP kenbaar gemaakt te worden. Indien dit niet binnen deze termijn gebeurt, vervalt het recht van de opdrachtgever tot revisie van de betreffende factuur.
 17. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Custos IP is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tenzij het toepasselijk dwingend recht anders voorschrijft, wordt elk geschil met betrekking tot de vertegenwoordiging van Custos IP bindend beslecht door arbitrage. Op de arbitrage zijn de regels van het NAI (Nederlands Arbitrage Instituut) van toepassing. Arbitrage geschiedt door drie arbiters, die overeenkomstig de regels van het NAI worden aangewezen en vindt plaats in Den Haag. De arbiter kan naar eigen inzicht bepalen dat de kosten voor arbitrage, met inbegrip van zijn honorarium, overige kosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor juridische bijstand, voor rekening van de verliezende partij komen. Alle informatie met betrekking tot de arbitrage en de inhoud of de uitkomst van het geschil zal vertrouwelijk blijven en niet openbaar gemaakt zal worden, tenzij dit noodzakelijk is om de uitspraak ten uitvoer te kunnen leggen of op grond van de wet verplicht is. Indien krachtens de toepasselijke wet een geschil met betrekking tot de opdracht aan de civiele rechter voorgelegd dient te worden, is de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van dat geschil.
 18. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst van opdracht door opzegging te beëindigen, desgewenst met onmiddellijke ingang. Wel dient een opdrachtgever bij een opzegging de declaraties te voldoen, welke betrekking hebben op werkzaamheden die tot het moment van opzegging door Custos IP zijn verricht.
 19. Custos IP B.V. is statutair gevestigd te Boekelo, gemeente Enschede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer: 75739054.